Av. Onur SARAL, Av. Ömer SOLAK ve Av. Mesut Onur HACIOĞLU tarafından kurulmuş olan Asil Hukuk Bürosu müvekkillerine profesyonel hizmet vermeye devam etmektedir.

Büromuz alanlarında uzman ve dinamik kadrosuyla hukuki sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek, hukuki sorunları geniş bir perspektifte ele almak ve tüm riskleri değerlendirmek suretiyle müvekkillerinin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin çözümler sunmayı hedefler.

Asil Hukuk Bürosu, Türkçe ve İngilizce hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olup bu bağlamda yurtdışında ve yurt genelinde saygın hukuk bürolarıyla işbirliği yapmaktadır.

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye’ de görülen ceza davalarında, uzman ceza Avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti verilmektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ihlali dolayısıyla yargılamanın usule aykırı olması nedeni ile adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm yargısal işlemlerin, hukukçu olmayan vatandaşlar tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki veya zarar gören, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında, hukuka aykırı işlem ve kararlara maruz kalmaması ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan neticelerle karşı karşıya kalmaması amacıyla mutlaka uzman bir ceza avukatı eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerekliliğine inanıyoruz. 

Ceza Kanunlarımızda düzenlenen bazı suçlar:

» Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
» Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar : Kasten yaralama, taksirle yaralama
» Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar
» Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
» Şerefe karşı suçlar : Hakaret
» Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
» Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
» Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
» Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Asil Hukuk, Türk vatandaşları arasında veya Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde  Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

  İşçileri ele alarak bunların işverenlerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Açıklamak gerekirse; İşçi ücret alacaklarını, çalışma koşullarını, İşveren-İşçi ve işçi sendikaları ile ilişkilerini, Kıdem-İhbar tazminatlarını, Fazla mesai alacaklarını vb. kapsayarak bu konuları ele alan hukuk dalıdır.   

İş Hukukunun uygulanma alanı sanayi devriminden sonra olmuştur. İş hukukunun amaçları ise;

 1. İşçinin haklarının korunarak işveren tarafından sömürülmemesi,
 2. İşçinin lehine emredici kural koyarak işçiye geçimini sağlaması için asgari ücret altında çalıştırılmaması,
 3. İşçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda tazminat almasını sağlamak,
 4. İşçilerin sendikalar aracılığıyla yönetime katılmasını sağlamak,
 5. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyerek karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak,
 6. Fazla Mesai, işçilik alacaklarına kavuşmalarını sağlamak,
 7. İşçinin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

  Asil Avukatlık olarak, işverenlerin ve çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için uzman kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Asil hukuk bürosu olarak ayrıca iş sözleşmelerinin hazırlanması, Fesih işlemlerinin yapılması, gerekli ihtarların çekilmesi, Kıdem-İhbar tazminatı, İş kazalarından doğan tazminat, İşçilik alacakları olan maaş- fazla mesai gibi ücretlerin alınması hususunda hukuki destek sağlayarak müvekkillerimizi davalarda temsil etmekteyiz.

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür.

Asil hukuk bürosu olarak profesyonel ekibimizle beraber aşağıdaki hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz;

– Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
– Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
– Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
– Ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
– Vergi cezalarının iptali için dava açılması.

Asil Hukuk Bürosu olarak, çeşitli medya kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermenin dışında, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması, yayınlar sebebiyle açılmış tazminat davalarının takibi, bu alanla ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, medya  şirketlerinin hukuki işlemler ve idari düzenlemeler ile ilgili konularda temsil edilmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Basın ve Medya Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Yazılı, Görsel ve İnternet Medya Organlarının Faaliyetlerinin Yürürlükte Olan Mevzuat ile Uyumunun Sağlanması
 • Özel Televizyon Kuruluşları Hakkında RTÜK ve Diğer İdari Merciler Nezdinde Hukuki Prosedürlerin Yürütülmesi
 • Yanıltıcı Reklam ve İlanlara Karşı Yasal Mücadele
 • Hakaret, İftira ve Onur Kırıcı Yayınlara Karşı Hukuki Yolların Yürütülmesi
 • Medya Hukuku ile İlgili Tüm Hukuki Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Tekzip Başvurularının Yapılması

Bir teşebbüsün kontrolünün kısmen veya tamamen bir başka teşebbüse devredilmesi işlemleri devralmayı ifade eder. Başka bir deyişle, bir teşebbüsün hisselerinin bir bölümünün devredilmesi teşebbüsün kontrolünü değiştirmediği müddetçe devralma sayılmaz.

Uluslararası piyasada rol alan şirketler kârlarını arttırmak ve piyasadaki konumlarını sağlamlaştırmak, yeni piyasalara açılmak ya da yurtdışındaki firmaların Türkiye pazarında yer almaları adına kalıcı olabilmek adına Türkiye’de ki şirketleri devralma yoluna gitmektedirler. Asil Hukuk olarak bu şirketlerin bir araya gelmelerinde ve bir şirketin başka bir şirketin tamamını veya bir kısmını devralması süreçlerinde hukuki hizmet vermekteyiz.

Asil Hukuk Bürosu olarak sunduğu avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülkiyet hakları ve bağlantılı haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan başlıca davalar aşağıda sayılmıştır;

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
 • Müspet ve menfi tespit davaları. 
 • Muarazanın men’i davaları.
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
 • Hükümsüzlük davaları.
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, çeke, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Ayrıca şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

İdareler; anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerden almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında idari işlem ve eylemlerde bulunmaktadır. İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemlere idari işlem adı verilmektedir. İdarenin kendiliğinden ortaya koyduğu sonuç doğuran eylemlerine de idari eylem adı verilmektedir.  İdarelerin kuruluşunu, işleyişini, işlem ve eylemlerini, bu işlem ve eylemlere karşı gidilebilecek yargı kolunu konu edinen hukuk dalına idare hukuku adı verilmektedir. Asil Hukuk Bürosu olarak İdari Organların eylem ve işlemlerine karşı müvekkillerimizin maddi ve  hukuki çıkarların korunması kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Başlıca İdari Dava Konuları

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları,
 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,
 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları,
 • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
 • Memurlara ilişkin davalar (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),
 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,

  İnşaat ve gayrimenkul hukuku, her türlü taşımaz(gayrimenkul) işlemlerinde karşılıklı olarak iki tarafın sahip olduğu hakları kanunlar çerçevesinde inceleyen hukuk dalıdır.

  Asil Avukatlık olarak konusunda uzman kadromuz ile yabancı ve yerli yatırımcılara ve taşınmaz sahiplerine gayrimenkulden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Asil hukuk bürosu olarak uzman kadromuz tarafından Gayrimenkul ve İnşaat hukuku alanında müvekkillerimize verilen hukuki hizmetlerimiz;

 • Gayrimenkul alım-satımı,
 • Yabancıların gayrimenkul alım-satımı ve süreçlerin takibi,
 • Gayrimenkullerin kiralanması,
 • Gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi,
 • Gayrimenkul yatırımı ve Danışmanlık hizmetleri,
 • Gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar hukuku, inşaat hukuku, imar barışı, kentsel dönüşüm ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takip edilmesi ve tahkim yoluna başvrulması-takibi,
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık,
 • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin takibi,
 • İnşaat ruhsat ve iskanlarının alınması,
 • Gayrimenkul değerleme,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Diligence),
 • Tapuya şerh ve terkin işlemleri,
 • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları,
 • 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespit davaları,
 • Parselasyon işlemlerinin yürütülmesi,
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali, yürütmenin durdurulması ve her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuku danışmanlık ve süreçlerin yönetilerek davaların takip edilmesidir.

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku;  Taşınmaz sahiplerini, kiracıları, malik olmayan kiraya verenleri ilgilendiren ve bu konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Asil Avukatlık olarak konusunda uzman ve dinamik kadromuz ile müvekkillerimize;

 1. Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 2. Kira alacaklarının alınması,
 3. Tahliye davaları,
 4. Kira sözleşmelerine aykırılık nedeniyle ihtarların hazırlanması ve aykırılıkların giderilmesi,
 5. Aidatların ve ortak giderlerin tahsil edilmesi,
 6. Arsa payı düzeltme davaları,
 7. Yönetim planının hazırlanması,
 8. Site ve apartman yöneticiliği ve danışmanlığı,
 9. Kira ilişkilerinden kaynaklanan alacağa ilişkin icra takiplerin hazırlanması,
 10. Kira ilişkisi ve Kat mülkiyetinden kaynaklı her türlü uyuşmazlıkların giderilmesi için hukuki danışmanlık ve davaların takibi hizmetlerini şeffaflık ilkesi uyarınca vermekteyiz.

 Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran işaretler bütünüdür.

Toplumda Marka Patent Hukuku olarak anılan Marka Hukuku(Marka Tescil Hukuku) ise; Bir markanın tescil aşamasında ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürlerin incelendiği hukuk bilimidir.

Yürürlükte olan Sinai Ve Mülkiyet Hukuku kapsamında Asil Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize;

 • Marka tescil araştırması yapılması,
 • Marka,Patent, Faydalı model tescil müracatlarının yapılması ve bu süreçlerin takibi,
 • Markaya tecavüz nedeniyle tazminat davalarının takip edilmesi,
 • Marka hakkına tecavüzün durdurulması,
 • Delillerin tespit edilmesi davası süreçlerinin takip edilmesi,
 • Marka tecavüz fillerinin durdurulması davasının takibi,
 • Markaya ve patente bağlı ceza davalarında uzman kadromuz ile hukuki destek vermekteyiz.

Miras hukuku: Kişilerin vefatı akabinde malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları ve vefatları  durumunda malların yasal mirasçılara nasıl paylaştırılacağını inceleyen hukuk dalıdır.

  Anayasa’nın 35. Maddesinde; “Kişiler mülkiyet ve miras hakkına sahiptir.” şeklinde hem mülkiyet hem de miras hakkında bahsetmiştir.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495-682. Maddeleri arasında miras hukuku düzenlenmiştir.

Miras Hukukunda bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunlar;

1) Miras (Tereke): Ölen kişinin mirasa konu malları, hakları ve borçlarıdır.

2) Muris( Müteveffa, Vasiyetçi): Miras bırakan anlamında kullanılmaktadır.

3) Mirasçı: Miras bırakılan anlamında kullanılmaktadır.

4) 1. Zümre: Miras bırakanın alt soyudur.

5) 2. Zümra: Miras bırakanın anne ve babasıdır.

6) 3. Zümre: Miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabasıdır.

Asil Avukatlık olarak, mirasçıların haklarını ve çıkarlarını korumak için uzman kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Asil hukuk bürosu olarak ayrıca vasiyetnamelerin hazırlanması, reddi miras işlemlerinin yapılması, miras ile ilgili tüm davaların yürütülmesi, icra takiplerinin yapılması ve dava kararların infazının gerçekleşmesi hususlarında hukuki destek sağlayarak müvekkillerimizi şeffaflık ilkesi uyarınca temsil etmekteyiz.

Rekabet Hukuku; piyasa ekonomisinde serbest rekabetin kurulmasını, korunmasını, tekelleşmenin önlenmesini amaçlar ve bu hususları inceleyen hukuk dalıdır. Rekabet hukuku Kamu hukuku dalı olup tazminat yönünden ise özel hukuk dalıyla bağlantılıdır.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 20. Maddesinde;

” Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz idarî ve malî özerkliğe sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir.” denmektedir. Bu Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere Kanun’un uygulanmasını gözetecek makam Rekabet Kurumudur.

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız aracılığıyla müvekkillerimize;

 • Birleşme ve devralmalar sırasında rekabet hukuku sürecini yönetmek hususunda,
 • Rekabete uyum sağlanması hususunda,
 • Hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kaynaklanabilecek sorunların çözümü hususunda,
 • Rekabet Kurumunun incelemeleri kapsamında süreçlerin takip edilmesi hususunda,
 • Sözleşmelerin 4054 Sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesinde,
 • Rekabet ihlalleri sonucunda para cezası, tazminat gibi cezaların iptali işlemlerini sağlamak,
 • Rekabet Kurumuna başvuru ve süreçlerini yönetme hususunda hukuki danışmanlık vererek, müvekkillerimizi Rekabet Kurumunda temsil etmekteyiz.

 Sağlık Hukuku; hekim ile hasta haklarını koruyan hukuk dalıdır. Hekimin yanlış tedavi uygulaması ve ameliyat sırasında bulunduğu yanlış müdahaleler, hastaların ölümüne veya hastada kalıcı hasar kalmasına sebebiyet verebilir. Hekim kusurunun belirlenmesinde 13.01.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve 01.08.1998 tarihli Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği önemli yere sahiptir. Ancak bazı durumlarda söz konusu yönetmelikler yetersiz kalarak Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun uygulanmaktadır.

Asil Hukuk bürosu olarak sağlık hukuku davalarında alanında uzman sağlık hukuku avukatlarımızla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Asil Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukuku alanında;

 • Hekim Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davası,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Hekim ve Çalışanların Hukuki Haklarının Korunması,
 • Hasta Haklarının Korunması,
 • Tıbbi Malpraktis Davaları,
 • Ceza Davalarının takip edilmesi,
 • Özel hizmet veren sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmeti ve çalışma koşullarının analizi hususlarında müvekkillerimize şeffaflık ilkesi gereğince hizmet vermekteyiz.

 Sermaye Piyasası Hukuku: menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasaları araçlarının halka arzı ve ihraç, bunları ihraç eden şirketler ile halka açık şirketlerden, finansal enstrümanların anılıp satıldığı piyasalar, alım satım işlemlerine aracılık eden kuruluşlar ve tüm piyasanın işleyişini denetlemek ve düzenlemekle yetkili kılınan SPK’nın yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemelerden oluşur.

Sermaye Piyasasında yapılan düzenlemelerin amacı ise sermaye piyasasının; güvenilir, etkin şeffaf istikrarlı, adil bir şekilde çalışmasıdır.

Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri;

 • Kamuyu Aydınlatma
 • Şeffaflık
 • Piyasanın Denetim ve Düzenlemeye Tabi Olması
 • Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin İzne Tabi Olması
 • Yatırımcının Tazmini
 • Kurumsal Yönetim

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuz ile müvekkillerimize;

 • Sermaye Piyasalarının İhracı ve Halka Arzı hususunda,
 • İzahname hazırlanması hususlarında,
 • Sermaye Piyasası araçlarının satışları hususunda,
 • Halka Açık Ortaklıkların İşleyişleri hususunda,
 • Anonim şirketlerin halka arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi hususunda,
 • Hisse senetleri yatırımı hususlarında,
 • Haksız fiile dayanan tazminat davalarında,
 • SPK’ya yapılması gereken idari başvurularda,
 • Manipülasyon ve Spekülasyon ceza davalarında,
 • İptal davalarında hizmet vermekteyiz.

Sigorta ve sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve bu kuralları bir sistem içerisinde tetkik eden hukuk dalına sigorta hukuku denir. Sigorta Hukuku’nu iki kısma ayırmak gerekir: Hususi sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku.

 Hususi sigorta şahısların özel menfaatlerinin çeşitli tehditlere karşı korumaya alınması için serbest iradeleriyle kurdukları ilişkileri ifade eder. Hususi sigortada kişi kendi iradesiyle bir sigorta sözleşmesi yapar. Sosyal sigorta ise muayyen halk gruplarının korunması için kanunla kurulan sigorta ilişkileridir. Buna en anlaşılır örnek SGK olarak verilebilir.

 Asil Hukuk Bürosu olarak genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında profesyonel olarak yasal takip ve hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerimizin yanında oluyoruz.

T.C. Anayasası

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.’’

Sözleşme yapmak vatandaşlarımız için bir anayasal haktır. Bu anlamda tüm Türk Vatandaşları hürdür. Ancak yapılan sözleşmelerde ilerde mağdur olmamak adına hukuki danışmanlık almakta yarar vardır. Eğer bir sözleşme kurulduktan sonra bir sorunla karşılaşırsanız profesyonel ekibimizle yasal takip vb. faaliyetlerle müvekkillerimizin yanındayız.

Sözleşme çeşitlerine örnek vermek gerekirse;

Satış Sözleşmesi, Mal Değişim Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi,

Ödünç Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Eser (İstisna) Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi,

Kredi Sözleşmesi, Simsarlık Sözleşmesi, Komisyon Sözleşmesi, Saklama Sözleşmeleri,

Kefalet Sözleşmesi, Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,

Adi Ortaklık Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Cari Hesap Sözleşmesi,

Evlat Edinme Sözleşmesi, Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri, Factoring Sözleşmesi,

Leasing Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,                       

İbra Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi, Yetki Sözleşmesi, Tahkim Sözleşmesi,

Gizlilik Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi, Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.

 

Spor hukuku, tüm spor branşlarındaki sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara hukukun genel ilkeleriyle uyumlu olarak çözüm getiren bir hukuk dalıdır.

Spor hukuku; sporcuların haklarını ve yükümlülüklerini, spor kuruluşlarının yapısını ve faaliyetlerini, sporda yargının rolünü ve kurallarını düzenler.

Asil hukuk bürosu olarak tüm spor dallarındaki sporcularımızın sözleşmelerinden doğan haklarını korumak adına, mağduriyetler doğmadan ya da doğduktan sonra yasal takip ve hukuki danışmanlık yöntemiyle yanlarında yer alıyoruz. Aynı zamanda spor kulüplerimizin işleyişi, sözleşmeleri ve tüm hukuki ilişkileri adına hukuki danışmanlık yaparak hak kaybına uğramamaları ve bir yasal düzen içerisinde ilerleyebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 Bir haksız fiilden ya da başka bir nedenden kaynaklanan anlaşmazlıkları konu alır. Tazminat denince maddi tazminat ve manevi tazminat akla getirilebilir. 

 Maddi tazminat; ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabilir. Bunun yanısıra malvarlığının değerinde bir zarar meydana gelmesi sebebiyle de oluşabilir. Karşı tarafın kusurlu olduğu bir olayda maddi zararınız oluştuğunda bunu yasal takip yoluyla giderebilirsiniz.

 Manevi tazminat;  haksız fiil ya da başka bir sebeple meydana gelen kişinin iç huzuru ve manevi bütünlüğünün ihlal edilmesi karşısında hükmedilen tazminattır.

Asil hukuk bürosu olarak tüm maddi manevi zararlarınızda profesyonel ekibimizle hukuki danışmanlık ve yasal takip yöntemleriyle yanınızdayız

Tüketicilerin maddi çıkarlarını korumak ve zararlarını karşılamak amacını taşıyan, bu amacı gerçekleştirirken yasal sınırlar içerisinde kalan ve tüketici ilişkilerini düzenleyen hukuk birimidir.

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; vatandaşlarımızı taşınır veya taşınmaz olarak aldıkları mallar yönünden tüm durumlarda uğrayabilecekleri zararlardan korumayı amaçlar. Buna örnek olarak aldığınız bir malın ayıplı olması yani kusurlu olması gibi aldığınız bir evin de kusurlu çıkması verilebilir. Bu gibi durumlarda kanun tüketicilerimize seçimlik haklar vermiştir. Bu seçimlik haklar ile tüketiciler zararlarını giderebileceklerdir.

Asil hukuk bürosu olarak profesyonel ekibimizle;

 • Abonelik sözleşmesi davaları,
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar,
 • Ayıplı mallardan doğan davalar,
 • Garantili mal davaları,
 • Devre tatil davaları,
 • Kapıdan satış davaları,
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar,
 • Haksız şartlardan doğan davalar,
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları,
 • Paket turlardan doğan davalar,
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar,
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar,
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar,
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi,
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi,
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması,
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma,
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular,
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi,
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi,
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri,
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi husularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 Yabancılar Hukuku; Yabancıların; ülkemize girişlerini, Ülkemizde çalışmalarını, oturmalarını, dernek-vakıf-sendika kurmalarını, bunlara üye olmalarını, eğitim almalarını, yatırım yapmalarını, gayrimenkul almalarını ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukuna göre yabancı gerçek kişi; Başka devlet vatandaşları veya herhangi bir devlete vatandaşlık bağı olmayan kişilerdir.

Yabancılar Hukuku ayrıca mültecileri de kapsamaktadır. Yabancılar Hukukuna göre; Mülteciler bir zorunluluk nedeniyle vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeye sığınmış kişilerdir. Mültecilerde 4 farklı uluslararası koruma statüsü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Mülteci
 • Şartlı mülteci
 • İkincil Koruma
 • Geçici Koruma

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla Yabancı müvekkillerimize;

 • Çalışma İzni alma,
 • Oturma İzni alma,
 • Vatandaşlık alma,
 • Yatırım yapmaları hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Gayrimenkul satın almaları hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Dernek-Sendika-Vakıf kurmaları ve üye olmalarını hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Sosyal Güvenlik haklarından yararlanmaları için gerekli başvuruları yaparak hukuki destek sağlamak,
 • Müvekkillerle ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık vermek hususlarında hizmet vermekteyiz.

Faydalı Linkler

Makaleler ve Haberler

© Tüm hakları saklıdır.

Ceza Hukuku

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye’ de görülen ceza davalarında, uzman ceza Avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti verilmektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ihlali dolayısıyla yargılamanın usule aykırı olması nedeni ile adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm yargısal işlemlerin, hukukçu olmayan vatandaşlar tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki veya zarar gören, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında, hukuka aykırı işlem ve kararlara maruz kalmaması ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan neticelerle karşı karşıya kalmaması amacıyla mutlaka uzman bir ceza avukatı eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerekliliğine inanıyoruz. 

Ceza Kanunlarımızda düzenlenen bazı suçlar:

» Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
» Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar : Kasten yaralama, taksirle yaralama
» Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar
» Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
» Şerefe karşı suçlar : Hakaret
» Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
» Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
» Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
» Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Aile Hukuku

Asil Hukuk, Türk vatandaşları arasında veya Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde  Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

İş Hukuku

İşçileri ele alarak bunların işverenlerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Açıklamak gerekirse; İşçi ücret alacaklarını, çalışma koşullarını, İşveren-İşçi ve işçi sendikaları ile ilişkilerini, Kıdem-İhbar tazminatlarını, Fazla mesai alacaklarını vb. kapsayarak bu konuları ele alan hukuk dalıdır.   

İş Hukukunun uygulanma alanı sanayi devriminden sonra olmuştur. İş hukukunun amaçları ise;

 1. İşçinin haklarının korunarak işveren tarafından sömürülmemesi,
 2. İşçinin lehine emredici kural koyarak işçiye geçimini sağlaması için asgari ücret altında çalıştırılmaması,
 3. İşçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda tazminat almasını sağlamak,
 4. İşçilerin sendikalar aracılığıyla yönetime katılmasını sağlamak,
 5. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyerek karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak,
 6. Fazla Mesai, işçilik alacaklarına kavuşmalarını sağlamak,
 7. İşçinin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

  Asil Avukatlık olarak, işverenlerin ve çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için uzman kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Asil hukuk bürosu olarak ayrıca iş sözleşmelerinin hazırlanması, Fesih işlemlerinin yapılması, gerekli ihtarların çekilmesi, Kıdem-İhbar tazminatı, İş kazalarından doğan tazminat, İşçilik alacakları olan maaş- fazla mesai gibi ücretlerin alınması hususunda hukuki destek sağlayarak müvekkillerimizi davalarda temsil etmekteyiz.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür.

Asil hukuk bürosu olarak profesyonel ekibimizle beraber aşağıdaki hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz;

– Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
– Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
– Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
– Ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
– Vergi cezalarının iptali için dava açılması.

Basın ve Medya Hukuku

Asil Hukuk Bürosu olarak, çeşitli medya kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermenin dışında, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması, yayınlar sebebiyle açılmış tazminat davalarının takibi, bu alanla ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, medya  şirketlerinin hukuki işlemler ve idari düzenlemeler ile ilgili konularda temsil edilmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Basın ve Medya Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Yazılı, Görsel ve İnternet Medya Organlarının Faaliyetlerinin Yürürlükte Olan Mevzuat ile Uyumunun Sağlanması
 • Özel Televizyon Kuruluşları Hakkında RTÜK ve Diğer İdari Merciler Nezdinde Hukuki Prosedürlerin Yürütülmesi
 • Yanıltıcı Reklam ve İlanlara Karşı Yasal Mücadele
 • Hakaret, İftira ve Onur Kırıcı Yayınlara Karşı Hukuki Yolların Yürütülmesi
 • Medya Hukuku ile İlgili Tüm Hukuki Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Tekzip Başvurularının Yapılması

Birleşme ve Devralmalar

Bir teşebbüsün kontrolünün kısmen veya tamamen bir başka teşebbüse devredilmesi işlemleri devralmayı ifade eder. Başka bir deyişle, bir teşebbüsün hisselerinin bir bölümünün devredilmesi teşebbüsün kontrolünü değiştirmediği müddetçe devralma sayılmaz.

Uluslararası piyasada rol alan şirketler kârlarını arttırmak ve piyasadaki konumlarını sağlamlaştırmak, yeni piyasalara açılmak ya da yurtdışındaki firmaların Türkiye pazarında yer almaları adına kalıcı olabilmek adına Türkiye’de ki şirketleri devralma yoluna gitmektedirler. Asil Hukuk olarak bu şirketlerin bir araya gelmelerinde ve bir şirketin başka bir şirketin tamamını veya bir kısmını devralması süreçlerinde hukuki hizmet vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Asil Hukuk Bürosu olarak sunduğu avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülkiyet hakları ve bağlantılı haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan başlıca davalar aşağıda sayılmıştır;

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
 • Müspet ve menfi tespit davaları. 
 • Muarazanın men’i davaları.
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
 • Hükümsüzlük davaları.
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.

İcra ve İflas Hukuku

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, çeke, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Ayrıca şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

İdare Hukuku

İdareler; anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerden almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında idari işlem ve eylemlerde bulunmaktadır. İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemlere idari işlem adı verilmektedir. İdarenin kendiliğinden ortaya koyduğu sonuç doğuran eylemlerine de idari eylem adı verilmektedir.  İdarelerin kuruluşunu, işleyişini, işlem ve eylemlerini, bu işlem ve eylemlere karşı gidilebilecek yargı kolunu konu edinen hukuk dalına idare hukuku adı verilmektedir. Asil Hukuk Bürosu olarak İdari Organların eylem ve işlemlerine karşı müvekkillerimizin maddi ve  hukuki çıkarların korunması kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Başlıca İdari Dava Konuları

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları,
 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,
 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları,
 • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
 • Memurlara ilişkin davalar (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),
 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve gayrimenkul hukuku, her türlü taşımaz(gayrimenkul) işlemlerinde karşılıklı olarak iki tarafın sahip olduğu hakları kanunlar çerçevesinde inceleyen hukuk dalıdır.

  Asil Avukatlık olarak konusunda uzman kadromuz ile yabancı ve yerli yatırımcılara ve taşınmaz sahiplerine gayrimenkulden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Asil hukuk bürosu olarak uzman kadromuz tarafından Gayrimenkul ve İnşaat hukuku alanında müvekkillerimize verilen hukuki hizmetlerimiz;

 • Gayrimenkul alım-satımı,
 • Yabancıların gayrimenkul alım-satımı ve süreçlerin takibi,
 • Gayrimenkullerin kiralanması,
 • Gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi,
 • Gayrimenkul yatırımı ve Danışmanlık hizmetleri,
 • Gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar hukuku, inşaat hukuku, imar barışı, kentsel dönüşüm ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takip edilmesi ve tahkim yoluna başvrulması-takibi,
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık,
 • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin takibi,
 • İnşaat ruhsat ve iskanlarının alınması,
 • Gayrimenkul değerleme,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Diligence),
 • Tapuya şerh ve terkin işlemleri,
 • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları,
 • 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespit davaları,
 • Parselasyon işlemlerinin yürütülmesi,
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali, yürütmenin durdurulması ve her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuku danışmanlık ve süreçlerin yönetilerek davaların takip edilmesidir.

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku;  Taşınmaz sahiplerini, kiracıları, malik olmayan kiraya verenleri ilgilendiren ve bu konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Asil Avukatlık olarak konusunda uzman ve dinamik kadromuz ile müvekkillerimize;

 1. Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 2. Kira alacaklarının alınması,
 3. Tahliye davaları,
 4. Kira sözleşmelerine aykırılık nedeniyle ihtarların hazırlanması ve aykırılıkların giderilmesi,
 5. Aidatların ve ortak giderlerin tahsil edilmesi,
 6. Arsa payı düzeltme davaları,
 7. Yönetim planının hazırlanması,
 8. Site ve apartman yöneticiliği ve danışmanlığı,
 9. Kira ilişkilerinden kaynaklanan alacağa ilişkin icra takiplerin hazırlanması,
 10. Kira ilişkisi ve Kat mülkiyetinden kaynaklı her türlü uyuşmazlıkların giderilmesi için hukuki danışmanlık ve davaların takibi hizmetlerini şeffaflık ilkesi uyarınca vermekteyiz.

Marka Hukuku

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran işaretler bütünüdür.

Toplumda Marka Patent Hukuku olarak anılan Marka Hukuku(Marka Tescil Hukuku) ise; Bir markanın tescil aşamasında ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürlerin incelendiği hukuk bilimidir.

Yürürlükte olan Sinai Ve Mülkiyet Hukuku kapsamında Asil Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize;

 • Marka tescil araştırması yapılması,
 • Marka,Patent, Faydalı model tescil müracatlarının yapılması ve bu süreçlerin takibi,
 • Markaya tecavüz nedeniyle tazminat davalarının takip edilmesi,
 • Marka hakkına tecavüzün durdurulması,
 • Delillerin tespit edilmesi davası süreçlerinin takip edilmesi,
 • Marka tecavüz fillerinin durdurulması davasının takibi,
 • Markaya ve patente bağlı ceza davalarında uzman kadromuz ile hukuki destek vermekteyiz.

Miras Hukuku

Miras hukuku: Kişilerin vefatı akabinde malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları ve vefatları  durumunda malların yasal mirasçılara nasıl paylaştırılacağını inceleyen hukuk dalıdır.

  Anayasa’nın 35. Maddesinde; “Kişiler mülkiyet ve miras hakkına sahiptir.” şeklinde hem mülkiyet hem de miras hakkında bahsetmiştir.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495-682. Maddeleri arasında miras hukuku düzenlenmiştir.

Miras Hukukunda bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunlar;

1) Miras (Tereke): Ölen kişinin mirasa konu malları, hakları ve borçlarıdır.

2) Muris( Müteveffa, Vasiyetçi): Miras bırakan anlamında kullanılmaktadır.

3) Mirasçı: Miras bırakılan anlamında kullanılmaktadır.

4) 1. Zümre: Miras bırakanın alt soyudur.

5) 2. Zümra: Miras bırakanın anne ve babasıdır.

6) 3. Zümre: Miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabasıdır.

Asil Avukatlık olarak, mirasçıların haklarını ve çıkarlarını korumak için uzman kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Asil hukuk bürosu olarak ayrıca vasiyetnamelerin hazırlanması, reddi miras işlemlerinin yapılması, miras ile ilgili tüm davaların yürütülmesi, icra takiplerinin yapılması ve dava kararların infazının gerçekleşmesi hususlarında hukuki destek sağlayarak müvekkillerimizi şeffaflık ilkesi uyarınca temsil etmekteyiz.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku; piyasa ekonomisinde serbest rekabetin kurulmasını, korunmasını, tekelleşmenin önlenmesini amaçlar ve bu hususları inceleyen hukuk dalıdır. Rekabet hukuku Kamu hukuku dalı olup tazminat yönünden ise özel hukuk dalıyla bağlantılıdır.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 20. Maddesinde;

” Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz idarî ve malî özerkliğe sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir.” denmektedir. Bu Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere Kanun’un uygulanmasını gözetecek makam Rekabet Kurumudur.

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız aracılığıyla müvekkillerimize;

 • Birleşme ve devralmalar sırasında rekabet hukuku sürecini yönetmek hususunda,
 • Rekabete uyum sağlanması hususunda,
 • Hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kaynaklanabilecek sorunların çözümü hususunda,
 • Rekabet Kurumunun incelemeleri kapsamında süreçlerin takip edilmesi hususunda,
 • Sözleşmelerin 4054 Sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesinde,
 • Rekabet ihlalleri sonucunda para cezası, tazminat gibi cezaların iptali işlemlerini sağlamak,
 • Rekabet Kurumuna başvuru ve süreçlerini yönetme hususunda hukuki danışmanlık vererek, müvekkillerimizi Rekabet Kurumunda temsil etmekteyiz.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku; hekim ile hasta haklarını koruyan hukuk dalıdır. Hekimin yanlış tedavi uygulaması ve ameliyat sırasında bulunduğu yanlış müdahaleler, hastaların ölümüne veya hastada kalıcı hasar kalmasına sebebiyet verebilir. Hekim kusurunun belirlenmesinde 13.01.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve 01.08.1998 tarihli Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği önemli yere sahiptir. Ancak bazı durumlarda söz konusu yönetmelikler yetersiz kalarak Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun uygulanmaktadır.

Asil Hukuk bürosu olarak sağlık hukuku davalarında alanında uzman sağlık hukuku avukatlarımızla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Asil Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukuku alanında;

 • Hekim Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davası,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Hekim ve Çalışanların Hukuki Haklarının Korunması,
 • Hasta Haklarının Korunması,
 • Tıbbi Malpraktis Davaları,
 • Ceza Davalarının takip edilmesi,
 • Özel hizmet veren sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmeti ve çalışma koşullarının analizi hususlarında müvekkillerimize şeffaflık ilkesi gereğince hizmet vermekteyiz.

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku: menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasaları araçlarının halka arzı ve ihraç, bunları ihraç eden şirketler ile halka açık şirketlerden, finansal enstrümanların anılıp satıldığı piyasalar, alım satım işlemlerine aracılık eden kuruluşlar ve tüm piyasanın işleyişini denetlemek ve düzenlemekle yetkili kılınan SPK’nın yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemelerden oluşur.

Sermaye Piyasasında yapılan düzenlemelerin amacı ise sermaye piyasasının; güvenilir, etkin şeffaf istikrarlı, adil bir şekilde çalışmasıdır.

Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri;

 • Kamuyu Aydınlatma
 • Şeffaflık
 • Piyasanın Denetim ve Düzenlemeye Tabi Olması
 • Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin İzne Tabi Olması
 • Yatırımcının Tazmini
 • Kurumsal Yönetim

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuz ile müvekkillerimize;

 • Sermaye Piyasalarının İhracı ve Halka Arzı hususunda,
 • İzahname hazırlanması hususlarında,
 • Sermaye Piyasası araçlarının satışları hususunda,
 • Halka Açık Ortaklıkların İşleyişleri hususunda,
 • Anonim şirketlerin halka arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi hususunda,
 • Hisse senetleri yatırımı hususlarında,
 • Haksız fiile dayanan tazminat davalarında,
 • SPK’ya yapılması gereken idari başvurularda,
 • Manipülasyon ve Spekülasyon ceza davalarında,
 • İptal davalarında hizmet vermekteyiz.

Sigorta Hukuku

Sigorta ve sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve bu kuralları bir sistem içerisinde tetkik eden hukuk dalına sigorta hukuku denir. Sigorta Hukuku’nu iki kısma ayırmak gerekir: Hususi sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku.

 Hususi sigorta şahısların özel menfaatlerinin çeşitli tehditlere karşı korumaya alınması için serbest iradeleriyle kurdukları ilişkileri ifade eder. Hususi sigortada kişi kendi iradesiyle bir sigorta sözleşmesi yapar. Sosyal sigorta ise muayyen halk gruplarının korunması için kanunla kurulan sigorta ilişkileridir. Buna en anlaşılır örnek SGK olarak verilebilir.

 Asil Hukuk Bürosu olarak genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında profesyonel olarak yasal takip ve hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerimizin yanında oluyoruz.

Sözleşmeler Hukuku

T.C. Anayasası

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.’’

Sözleşme yapmak vatandaşlarımız için bir anayasal haktır. Bu anlamda tüm Türk Vatandaşları hürdür. Ancak yapılan sözleşmelerde ilerde mağdur olmamak adına hukuki danışmanlık almakta yarar vardır. Eğer bir sözleşme kurulduktan sonra bir sorunla karşılaşırsanız profesyonel ekibimizle yasal takip vb. faaliyetlerle müvekkillerimizin yanındayız.

Sözleşme çeşitlerine örnek vermek gerekirse;

Satış Sözleşmesi, Mal Değişim Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi,

Ödünç Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Eser (İstisna) Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi,

Kredi Sözleşmesi, Simsarlık Sözleşmesi, Komisyon Sözleşmesi, Saklama Sözleşmeleri,

Kefalet Sözleşmesi, Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,

Adi Ortaklık Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Cari Hesap Sözleşmesi,

Evlat Edinme Sözleşmesi, Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri, Factoring Sözleşmesi,

Leasing Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,                       

İbra Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi, Yetki Sözleşmesi, Tahkim Sözleşmesi,

Gizlilik Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi, Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.

Spor Hukuku

Spor hukuku, tüm spor branşlarındaki sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara hukukun genel ilkeleriyle uyumlu olarak çözüm getiren bir hukuk dalıdır.

Spor hukuku; sporcuların haklarını ve yükümlülüklerini, spor kuruluşlarının yapısını ve faaliyetlerini, sporda yargının rolünü ve kurallarını düzenler.

Asil hukuk bürosu olarak tüm spor dallarındaki sporcularımızın sözleşmelerinden doğan haklarını korumak adına, mağduriyetler doğmadan ya da doğduktan sonra yasal takip ve hukuki danışmanlık yöntemiyle yanlarında yer alıyoruz. Aynı zamanda spor kulüplerimizin işleyişi, sözleşmeleri ve tüm hukuki ilişkileri adına hukuki danışmanlık yaparak hak kaybına uğramamaları ve bir yasal düzen içerisinde ilerleyebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tazminat Hukuku

Bir haksız fiilden ya da başka bir nedenden kaynaklanan anlaşmazlıkları konu alır. Tazminat denince maddi tazminat ve manevi tazminat akla getirilebilir. 

 Maddi tazminat; ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabilir. Bunun yanısıra malvarlığının değerinde bir zarar meydana gelmesi sebebiyle de oluşabilir. Karşı tarafın kusurlu olduğu bir olayda maddi zararınız oluştuğunda bunu yasal takip yoluyla giderebilirsiniz.

 Manevi tazminat;  haksız fiil ya da başka bir sebeple meydana gelen kişinin iç huzuru ve manevi bütünlüğünün ihlal edilmesi karşısında hükmedilen tazminattır.

Asil hukuk bürosu olarak tüm maddi manevi zararlarınızda profesyonel ekibimizle hukuki danışmanlık ve yasal takip yöntemleriyle yanınızdayız

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin maddi çıkarlarını korumak ve zararlarını karşılamak amacını taşıyan, bu amacı gerçekleştirirken yasal sınırlar içerisinde kalan ve tüketici ilişkilerini düzenleyen hukuk birimidir.

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; vatandaşlarımızı taşınır veya taşınmaz olarak aldıkları mallar yönünden tüm durumlarda uğrayabilecekleri zararlardan korumayı amaçlar. Buna örnek olarak aldığınız bir malın ayıplı olması yani kusurlu olması gibi aldığınız bir evin de kusurlu çıkması verilebilir. Bu gibi durumlarda kanun tüketicilerimize seçimlik haklar vermiştir. Bu seçimlik haklar ile tüketiciler zararlarını giderebileceklerdir.

Asil hukuk bürosu olarak profesyonel ekibimizle;

 • Abonelik sözleşmesi davaları,
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar,
 • Ayıplı mallardan doğan davalar,
 • Garantili mal davaları,
 • Devre tatil davaları,
 • Kapıdan satış davaları,
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar,
 • Haksız şartlardan doğan davalar,
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları,
 • Paket turlardan doğan davalar,
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar,
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar,
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar,
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi,
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi,
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması,
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma,
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi,
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular,
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi,
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi,
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri,
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi husularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku; Yabancıların; ülkemize girişlerini, Ülkemizde çalışmalarını, oturmalarını, dernek-vakıf-sendika kurmalarını, bunlara üye olmalarını, eğitim almalarını, yatırım yapmalarını, gayrimenkul almalarını ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukuna göre yabancı gerçek kişi; Başka devlet vatandaşları veya herhangi bir devlete vatandaşlık bağı olmayan kişilerdir.

Yabancılar Hukuku ayrıca mültecileri de kapsamaktadır. Yabancılar Hukukuna göre; Mülteciler bir zorunluluk nedeniyle vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeye sığınmış kişilerdir. Mültecilerde 4 farklı uluslararası koruma statüsü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Mülteci
 • Şartlı mülteci
 • İkincil Koruma
 • Geçici Koruma

Asil Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla Yabancı müvekkillerimize;

 • Çalışma İzni alma,
 • Oturma İzni alma,
 • Vatandaşlık alma,
 • Yatırım yapmaları hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Gayrimenkul satın almaları hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Dernek-Sendika-Vakıf kurmaları ve üye olmalarını hususunda gerekli izinleri alarak hukuki destek sağlamak,
 • Sosyal Güvenlik haklarından yararlanmaları için gerekli başvuruları yaparak hukuki destek sağlamak,
 • Müvekkillerle ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık vermek hususlarında hizmet vermekteyiz.